O školce

Koupelna

  Motto : Poznávej, ochraňuj a měj rád

Naše mateřská škola je umístěna v samém historickém centru města vedle dominantní stavby židovské synagogy a meditační zahrady Miroslava Horníčka. Kapacita školy je 75 dětí. Pod mateřskou školu spadá jeslové oddělení, s kapacitou 15 dětí. Třídy mateřské školy jsou rozděleny podle věku.

Název ŠVP PV je: "Se čtyřlístkem, celým školním rokem", motto školy: "Poznávej, ochraňuj a měj rád". Prioritou je příprava dětí pro vstup do ZŠ. Filozofií školy je umožnit dětem šťastné aktivní dětství tím, že jim s celým kolektivem vytvoříme přátelské a tvořivé prostředí plné lásky, pochopení a kamarádské atmosféry tak, aby se zde cítily dobře, bezpečně a aby se k nám vždy rády vracely.

Mateřská škola spolupracuje s MO 3,Pískoviště Magistrátem města Plzně, KÚ Plzeňského kraje, ZŠU, 17. ZŠ a s Městskou Policií. 

Dostatečně velké prostory tříd umožňují vytvoření hracích koutků i míst pro odpočinek nebo rušnější hravé aktivity. Každá třída má prostornou hernu, ložnici, sociální zařízení, šatnu a kabinet na různé pomůcky i sportovní náčiní .

Investice MO 3 : rekonstrukce 2 koupelen ve 2. a 3. třídě, zateplení 3 pavilonů, umístění videotelefonů ve 2. a 3. třídě, v jeslích a v 1. třídě byly instalovány klimatizační jednotky. Vše bylo hrazeno z prostředků MO Plzeň 3.

Mateřská škola se může pochlubit pěkně uspořádanou zahradou. Jsou zde vzrostlé stromy, které tvoří v letních měsících příjemný stín. Děti zde mají 2 pískoviště, hřiště, průlezky, skluzavky, kolotoč, vláček, houpací dřevěnou lávku, domeček a formanský vůz. Zahrada je pravidelně udržována. Pískoviště jsou kryta plachtami proti znečištění.

Mateřská škola nabízí předplavecký kurz pro předškoláky, návštěvy divadel, školní výlet, slavnosti a tvořivé dílny s rodiči se společným táborákem na školní zahradě, sportovní hry ve spolupráci se 17. ZŠ.

Získané granty:

49 .mateřská škola získala 2 granty z dotace Životního prostředí MMP na úpravu a osázení školní zahrady a herní prvek- houpací dřevěná lávka, v celkové výši 413. 255,50 Kč ve 2. etapách v projektu: „ Naše rozkvetlá zahrada“.

V říjnu 2015 jsme obdrželi grant z nadace ČEZ v projektu s názvem „ Dětské hřiště Čtyřlístek“ v grantovém řízení Oranžové hřiště, ve výši 153. 600 Kč. Byly zakoupeny a instalovány 2 herní prvky – „Formanský vůz a domeček Chajda“ v celkové výši 172. 486 Kč .

Jak to u nás chodí

Provoz školky:

 • je od 6.30 do 16.30 hodin
 • děti se scházejí od 6.30 do 8.00 hod.
 • vyzvedávání dětí podle předchozí domluvy s rodiči

Denní režim:

 • 6:30 - 8:30 volné hry
 • 8:20 - 9:00 průběžná svačina
 • 9:00 - 10:00 řízená činnost
 • 10:00 - 11:45 pobyt venku
 • 11:45 - 12:30 oběd, zubní hygiena
 • 12:30 - 14:00 odpočinek, relaxace, zájmové činnosti dětí
 • 14:00 - 16.30 hry, pohybové, estetické, poznávací činnosti, kroužky, dle počasí pobyt na zahradě, pobyt venku

Co nabízíme

 • II. třída seznamování s AJ hravou formou v průběhu dne
 • Plavecký výcvik "SPORTOVNˇI KLUB RADBUZA PLZEŇ"
 • III. třída s rozšířeným zaměřením na HV - rytmizace, zpěv, hra na hudební nástroje
 • Účast na sportovních soutěžích ve spolupráci se 17. ZŠ a 33. ZŠ
 • Besedy s městskou policií
 • V průběhu celého školního roku divadelní představení v MŠ
 • Zahradní slavnosti s táborákem i pro členy rodiny
 • Školní výlety
 • Spolupráce se Záchrannou stanicí živočichů
 • Tvořivé dílny s rodiči
 • Spolupráce s Městskou knihovnou v Plzni
 • Spolupráce se ZUŠ Terezie Brzkové
 • Spolupráce s Hasičským záchranným sborem v Plzni

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání

Při tvorbě projektu jsme vycházely z RVP PV , z reálných možností naší mateřské školy a celkové evaluace předchozích let. Směřujeme k naplňování klíčových kompetencí.
Filozofií naší mateřské školy je umožnit dětem šťastné aktivní a pohodové dětství a rozvoj ve všech oblastech.

Název ŠVP PV- " Se čtyřlístkem, celým školním rokem. "
Motto: "Poznávej, ochraňuj a měj rád."
Platnost od 1.9.2017 - 1.9.2020

Celý náš kolektiv vytváří pro děti co nejpodnětnější prostředí. Chceme, aby se tu děti cítily dobře a bezpečně a aby se sem rády vracely.
 

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1.Úplný oficiální název povinného subjektu.49. mateřská škola Plzeň, Puškinova 5, příspěvková organizace
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost:

 • Předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů
 • Provozování zařízení a poskytování péče o děti od 1 do 3 let věku v denním režimu
 • Zajištění školního stravování pro děti mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol             v zařízení školního stravování (školní jídelna)
 • Zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy

Zřizovací listina

Zřizovatel – Statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3.Popis organizační struktury povinného subjektu.Organizační struktura
4.Kontaktní spojeníKontakty
5.PlatbyŠkolné, stravné
6.Identifikační číslo školy (IČ)70941521
7.Daňové identifikační číslo (DIČ)Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8.Dokumenty
9.Žádosti o informaceMísto a způsoby podání viz Formuláře.
10.Příjem žádostí, stížností a dalších podáníViz Kontaktní spojení
11.Opravné prostředkyZákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu viz Formuláře

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí):

 • poštou
 • osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

12.Formuláře

Lze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ.
Žádost o přijetí do MŠ
Přihláška ke stravování
Evidenční list dítěte
Místo a způsoby podání
Žádost o poskytnutí informace
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

13.Popisy postupů – návody pro řešení životních situacíZápis do MŠ květen v případě volné kapacity během školního roku
Pověření k vyzvedávání dítěte projednání osobně ve třídě, případně s ředitelkou školy
Osvobození od úplaty projednání osobně s ředitelkou školy
14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutíZákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
15.Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací
Dosud nebylo řešeno

16.Licenční smlouvy, Výhradní licenceNejsou uzavřeny.
17.Výroční zpráva

Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016